سرزمین ناشناخته

فقط شعر عاشقانه

شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
9 پست
خرداد 93
6 پست
اسفند 92
13 پست
بهمن 92
6 پست
مرداد 92
4 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
اسفند 88
1 پست
شکست
41 پست
خدافظ
20 پست
تهاسس
12 پست
شعر
27 پست
عکس
18 پست
عشق
34 پست
زمین
1 پست
خودم
5 پست
من_دخترم
7 پست
باور
1 پست