که چی؟....

که چی ؟!!!!!!

آمدی ..
                 ماندی ..
                                 رفتی..
      

میخواستی تواناییت را در افعال به فعل برسانی ؟

                                                                خوش به حالت !!

من فقط ..
                    ماندم ..
                                ماندم ..
                                              ماندم ..

/ 0 نظر / 10 بازدید