باور...


تـلـخ اســــتـــــــــ !
باور ...

نبودن آنهــا کـه می توانســتــنــد باشــنـد ...

و تـلـخ تـر اســـتــــــــ امروز
باور ...

آنهــا کـه ادعای ماندن دارنــد...
/ 0 نظر / 4 بازدید