.....!!!

تـ ـو بـہ مـَ ـن هیـچ בیـ ـنـے نـَבآرے ... هیچـ ـے ..
اَگـہ عـ ـآشـِقـِت شـُבَم ... خـ ـوבَم خـ ـوآسـ ـتـَ ـم ...
اَگـہ هـَمــہ בُنیـآمـ ـو بـآ تـ ـو سـآخـ ـتَـم ...
خـ ـوבَم خـ ـوآسـ ـتـَ ـم ...
اَگـہ بـَعـב اَز رَفـ ـتـَنـِت هـَمیـ ـن خیآلـِتـ ـَم بآ בُنیـآ عـَوَض نمـیکـُنـَ ـم ...
خـ ـوבَم خـ ـوآسـ ـتـَ ـم ...
وَلـے تـ ـو مـَבیـ ـونـے بـہ هـَمـہ کـَسآیـے کـہ بـَعـב از تـ ـو ...
اَز تـَہ دِل بـِهـِ ـم گـُفـ ـتـَن : בوسـ ـتـِت בآرَم ...
وَ مـَ ـن پـ ـوزخـَنـב زَבَم و رَב شـُבَم ...
چـ ـون בیگـہ ایـ ـن حـَ ـرف و بآوَر نمـے کـُنـَ ـم ...!

/ 0 نظر / 14 بازدید