میگذرد

 آره راستـــ استـــ

 تمــــام چیز‍ی کــ باید

 از زنــدگـــی آمـــوختـــ

  تنهـــا یکـــ کلمـــه استــ

  " میــــــگذرد "

   ولـــی دق میدهـــد 

    تـــا بگذرد....

   پس میگویم

  " روزگـــار همیشه خوب میگذرد 

  البتــه نــــه بـــ ـــرای مـــن

    بلکـــه از روی مــــ ــن "

/ 0 نظر / 8 بازدید