دلتنگی...

دلتنگ که باشی تمام تلاشت را هم که بکنی خوش بگذرد


نمیگذرد...


هرچقدر سعی کنی لحظه ای فراموشش کنی ...


ن ... فایده ای ندارد!


تو دلت تنگ است .... برای همان یک نفر ...!


تا نیاید ... تا نباشد ...


تو هنوز دلتنگی ...

نظر

/ 0 نظر / 8 بازدید