بغل....


میــــــدونـے چرا بغــــــل کردن قشنگـﮧ؟

چوטּ طرف راســــــتت
ڪـﮧ
قلب نیست
همیــــــشـﮧ פֿـالــــــیـﮧ

وقتــــــــے بغلــــــش میــــــڪـنـــے
قلـــب اونـﮧ ڪـــﮧ
پُــــــرش مــــے ڪــنـــــــﮧ
/ 1 نظر / 13 بازدید
دهکده

خیلی دوس دارم ولی حیف که از عاشق شدن میترسم و عشقی ندارم