# شعر

برایــــم کــَـف زدنــــد ، در آغوشـَـم گرفتنــــد … تاییــــد و تشویقــَـم کردنــــد ... کــــه آخــر فرامــ.ــوشتــــ کــــــردم … دیگــــر تــــا ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 0 بازدید

خدافظی

                                                                          خداحافظی... و باید رفت... همه چیز به پایان رسید! آری وقت رفتن است... وقت سفر کردن و دل کندن... وقت جدایی... پای رفتن نیست... اما باید ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 3 بازدید