# شعر
برایــــم کــَـف زدنــــد ، در آغوشـَـم گرفتنــــد … تاییــــد و تشویقــَـم کردنــــد ... کــــه آخــر فرامــ.ــوشتــــ کــــــردم … دیگــــر تــــا ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 9 بازدید