# عکس

بغل....

میــــــدونـے چرا بغــــــل کردن قشنگـﮧ؟ چوטּ طرف راســــــتت ڪـﮧ قلب نیست همیــــــشـﮧ פֿـالــــــیـﮧ وقتــــــــے بغلــــــش میــــــڪـنـــے قلـــب اونـﮧ ڪـــﮧ پُــــــرش ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 13 بازدید
برایــــم کــَـف زدنــــد ، در آغوشـَـم گرفتنــــد … تاییــــد و تشویقــَـم کردنــــد ... کــــه آخــر فرامــ.ــوشتــــ کــــــردم … دیگــــر تــــا ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 9 بازدید